Regulamin

Określenia użyte w regulaminie:

Przewoźnik – Firma Imbus, Międzynarodowy Przewóz Osób, uprawniona do przewozu osób za granicę

 1. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu Pasażera wraz z bagażem z adresu na adres, ustalonych podczas składania rezerwacji przez Pasażera.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest do poinformowania Pasażera odnośnie godziny wyjazdu, na dzień przed planowanym wyjazdem. 
 3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wyjazdu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, np. kontrole policyjne, korki drogowe, usterki techniczne, warunki pogodowe.
 4. Przewoźnik nie odpowiada za rzeczy zostawione w pojeździe przez Pasażera.
 5. W przypadku, gdy Pasażer zrezygnuje z przejazdu na 12h przed planowanym wyjazdem Przewoźnik ma prawo do zażądania od Pasażera 50% kwoty ustalonej za przejazd podczas składania rezerwacji. W przypadku, gdy Pasażer zrezygnuje z wyjazdu nie informując o tym Przewoźnika lub informując go na 2/3h przed wyjazdem, Przewoźnik ma prawo do zażądania od Pasażera 100% kwoty ustalonej za przejazd podczas składania rezerwacji.
 6. Przewoźnik ma prawo do odmowy wykonania przewozu w przypadku, gdy:
 • Pasażer znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • Zachowanie Pasażera wpływa negatywnie na komfort i bezpieczeństwo pozostałych pasażerów oraz kierowcy,
 • Pasażer nie posiada dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
 • Pasażer nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu

Pasażer – klient podróżujący z firmą Imbus, Międzynarodowy Przewóz Osób, po uprzednim złożeniu rezerwacji i uiszczeniu ustalonej opłaty za przejazd.

 1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia bagażu w wyznaczonym przez Przewoźnika miejscu oraz do zajęcia wskazanego przez Przewoźnika miejsca w busie. Jednocześnie Pasażer ma możliwość zamówienia konkretnego miejsca w busie w trakcie składania rezerwacji. 
 2. Pasażer ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa.
 3. Pasażer ma obowiązek posiadania dokumentu stwierdzającego jego tożsamość i zezwalającego na przebywanie poza granicami Państwa.
 4. Pasażer, który nie ukończył wieku pełnoletności (tzn. 18 lat) zobowiązany jest do podróżowania pod opieką osoby dorosłej (tzn. opiekuna prawnego lub osoby należącej do rodziny) lub posiadania pozwolenia wystawionego przez opiekuna prawnego, zezwalającego na samodzielny przejazd pod wskazany adres. Osoba niepełnoletnia, tak jak pozostali pasażerowie, zobowiązana jest do posiadania paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego.
 5. Pasażerowie podróżujący z dziećmi ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność. Ponadto, w przypadku dzieci do 150 cm wzrostu, opiekun dziecka zobowiązany jest do posiadania fotelika lub siedziska samochodowego dla dziecka. 
 6. W przypadku celowego zniszczenia, zabrudzenia elementów pojazdu, Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Przewoźnika kwoty pokrywającej koszty naprawy pojazdu.

Bagaż – rzeczy osobiste, spakowane do walizek, toreb, plecaków, itp., zabierane przez Pasażera do pojazdu

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie dwóch sztuk bagażu, który przewożony jest w bagażniku pojazdu oraz bagażu podręcznego (tzn. plecak, mała torba, torebka, itp.), który należy umieścić pod siedzeniem Pasażera lub w miejscu nie zmniejszającym komfortu podróżowania pozostałych pasażerów. Jednocześnie istnieje możliwość przewozu większej liczby bagażu, po uprzednim zgłoszeniu u osoby przyjmującej rezerwację oraz ustaleniu dodatkowej opłaty za nadbagaż.
 2. Zabrania się przewożenia bagażu zawierającego przedmioty oraz substancję zagrażające zdrowiu lub życiu pozostałych Pasażerów, czy też narażające pozostałych Pasażerów na niekomfortowe podróżowanie.
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże pozostawione poza pojazdem.
 4. Przewoźnik dopuszcza przewóz zwierząt niewielkich rozmiarów, po uprzednim zgłoszeniu podczas składania rezerwacji i ustaleniu dodatkowej opłaty. 

Przewożone zwierzęta muszą posiadać niezbędne dokumenty, w tym przede wszystkim kartę szczepień. Pasażer ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez przewożone zwierzę. 

Umowa przejazdu – umowa zawarta pomiędzy Pasażerem, a Przewoźnikiem drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera ze wskazanego adresu oraz pod wskazany adres. Pasażer zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przewoźnika ustalonej opłaty za przejazd.

 1. Podczas składania rezerwacji Pasażer zobowiązany jest do podania Przewoźnikowi dokładnego adresu odbioru oraz dokładnego adresu docelowego poprzez sms lub drogą mailową. Przewoźnik nie odpowiada za błędy w adresie podanym przez Pasażera. W przypadku, gdy Przewoźnik narażony jest na straty wynikające z błędnego adresu, znacznie zwiększające długość oraz czas przejazdu Przewoźnika, jak i pozostałych Pasażerów, Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za przejazd. 
 2. Umowa przejazdu  zostaje zawarta w momencie wysłania przez Przewoźnika potwierdzenia przejazdu w danym dniu, przez danego Pasażera.
 3. Składając rezerwację Pasażer w pełni akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Terminy oraz godziny wyjazdów ustalane są indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową. Nie istnieje stały rozkład jazdy.
 5. Przewoźnik ma prawo powierzenia przewozu Pasażera innemu Przewoźnikowi.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z przewozem należy kierować do Przewoźnika drogą telefoniczną lub mailową, w terminie do 14 dni od zaistniałej sytuacji.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bagaże pozostawione w pojeździe lub poza pojazdem.
 3. Istnieje możliwość zwrotu pozostawionego w pojeździe bagażu, po zgłoszeniu jego pozostawienia Przewoźnikowi drogą telefoniczną lub mailową. Bagaż może zostać zwrócony podczas kolejnej podróży Pasażera, bez dodatkowych opłat. W innych sytuacjach traktowany jest jako paczka i może zostać zwrócony po złożeniu kolejnej rezerwacji przez Pasażera oraz uiszczeniu ustalonej z Przewoźnikiem kwoty przewozu paczki.
 4. Reklamacja może zostać złożona wyłącznie przez Pasażera. Reklamacja złożona przez osobę trzecią nie będzie rozpatrywana przez Przewoźnika.
 5. Podczas składania reklamacji pasażer zobowiązany jest do opisania sytuacji będącej przedmiotem reklamacji, udokumentowania wyrządzonych szkód oraz podania warunków rekompensaty.
 6. Przewoźnik ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia. 
Call Now ButtonZadzwoń!
Otwórz
Potrzebujesz pomocy?